АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 23.11.2017

Особлива інформація на 22.11.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Векліч В.І

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.11.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Приватне акціонерне товариство «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 04070, м.Київ, вул.Спаська, будинок 30-А
4. Код за ЄДРПОУ 19345204
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 490 78 00, (044)490-78-05
6. Електронна поштова адреса Reception.Kyiv@jti.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

23.11.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

225(2730), Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.11.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://jti.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.11.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}