АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 23.11.2017

Особлива інформація на 22.11.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.11.2017Припинено повноваженняГенеральний директорВеклiч Вiктор Iванович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Веклiча Вiктора Iвановича на посадi Генерального директора АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА" з 31.12.2017р. прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА" від 22.11.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заяви Веклiча Вiктора Iвановича та Протоколу позачергових Загальних зборів №23 від 22.11.2017р. Посадова особа Веклiч Вiктор Iванович (Не надано згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Генеральний директор, припинить повноваження з 31.12.2017р.. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.08.2013р. До 31.12.2017р.
22.11.2017ОбраноГенеральний директорХолловей Пол Мартiн Ессекс., ., 01.01.1900, не надано згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання (призначення) Генеральним директором АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна» Холловея Пола Мартiна Ессекса з 01.01.2018р. строком на 2 (два) роки прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна» вiд 22.11.2017р. в зв'язку з припиненням з 31.12.2017р. повноважень Веклiча Вiктора Iвановича на посадi Генерального директора АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна». Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу позачергових Загальних зборів №23 від 22.11.2017. Холловей Пол Мартiн Ессекс (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Генерального директора з 01.01.2018р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: з 01 сiчня 2018 р. на 2 (два) роки.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор «JTI Caucasus LLC» (ТОВ «ДжейТіАй Кавказ»). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.