АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 29.12.2017

Особлива інформація на 27.12.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.12.2017ЗвільненоГоловний бухгалтерГаєвенко Людмила Миколаївна., ., 01.01.1900, Не надано згоду на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Гаєвенко Людмили Миколаївни на посадi Головного бухгалтера АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА" з 29.12.2017р. прийнято Директором вiддiлу персоналу АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА" Войтенко Оленою Володимирiвною вiд 27.12.2017р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi заяви Гаєвенко Людмили Миколаївни. Посадова особа Гаєвенко Людмила Миколаївна (Не надано згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Головного бухгалтера, припинить повноваження з 29.12.2017р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 17.01.2000р. до 29.12.2017р.
27.12.2017ПризначеноГоловний бухгалтерШкiтельова Наталiя Анатолiївна., ., 01.01.1900, не надано згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рiшення про призначення Головним бухгалтером АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна» Шкiтельову Наталiю Анатолiївну з 02.01.2018р. прийнято Директором вiддiлу персоналу АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна» Войтенко Оленою Володимирiвною вiд 27.12.2017р. на пiдставi заяви Шкiтельової Наталiї Анатолiївни. На посаду призначено безстроково. Шкiтельову Наталiю Анатолiївну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) призначено на посаду Головного бухгалтера з 02.01.2018р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 08.01.2008р. по 31.07.2013р. - Бухгалтер з податкiв АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна»; з 01.08.2013 по 01.01.2018р. - Заступник головного бухгалтера АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.