АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Особлива інформація на 16.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

ХОЛЛОВЕЙ ПОЛ МАРТIН ЕССЕКС

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вулиця Спаська, будинок 30А
4. Код за ЄДРПОУ 19345204
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 490-78-00, (044) 490-78-05
6. Електронна поштова адреса Reception.Kyiv@jti.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

17.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

73(2826), Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

17.04.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

jti.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.04.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}