АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Особлива інформація на 16.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

116.04.201832000000.0003791628.000843.965
Зміст інформації:
Черговими Загальними Зборами Акцiонерiв АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна» (далi - "Збори" i "Товариство" вiдповiдно) 16.04.2018р. було прийнято рiшення затвердити значнi правочини на 2018 рiк, а саме: • з ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» на купiвлю тютюнових виробiв у розмiрi 15 000 000 000,00 грн.; • договори поставки на продаж тютюнових виробiв у розмiрi 17 000 000 000,00 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 791 628 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 843,9646%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 994 457; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах Товариства - 994 457; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «За» – 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 994 457 голосуючими акцiями, що становить 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, що взяли участь у Зборах; «Проти» – 0 голосуючих акцiй, тобто 0 % голосуючих акцiй акцiонерiв, що взяли участь у Зборах.