АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 27.11.2019

Особлива інформація на 26.11.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.11.2019Набуто повноваженьГенеральний директорХолловей Пол Мартiн Ессекс193452040
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна" (далi - Товариство) 26.11.2019р. у зв’язку iз закiнченням 31.12.2019р. строку повноважень Генерального директора Товариства Холловея Пола Мартiна Ессекса, було прийнято рiшення про продовження строку дiї його повноважень на посадi Генерального директора Товариства на 2 роки, починаючи з 01.01.2020р. до 31.12.2021р. включно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено посадову особу: з 01 сiчня 2020р. до 31.12.2021р., на 2 (два) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор «JTI Caucasus LLC» (ТОВ «ДжейТiАй Кавказ»), Генеральний директор АТ "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.