АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Особлива інформація на 15.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.04.2015ОбраноГенеральний директорВекліч Віктор Іванович., ., 01.01.1900, Згода про надання паспортних даних не надана0
Зміст інформації:
Рішення про переобрання прийнято на Чергових Загальних зборах від 15.04.2015 р. Переобрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 17 Чергових Загальних зборів Векліч Віктор Іванович (Згода про надання паспортних даних не надана) переобрано на посаду Генеральний директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком до 21 серпня 2017 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
15.04.2015ОбраноРевізор акціонерного товаристваБородачова Олександра Василівна., ., 01.01.1900, Згода про надання паспортних даних не надана0
Зміст інформації:
Рішення про переобрання прийнято на Чергових Загальних зборах від 15.04.2015 р. Переобрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 17 Чергових Загальних зборів Бородачова Олександра Василівна (Згода про надання паспортних даних не надана) переобрано на посаду Ревізор акціонерного товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 5 років Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Менеджер з питань податків та казначейства; Директор з питань податків та казначейства Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.