АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Особлива інформація на 28.04.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нАкція проста5000001750000.000101.120
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів 28.04.16р. прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом приватного розміщення простих іменних акцій бездокументарної форми існування в кількості 500 000 шт., сума цінних паперів - 1 750 000,00 грн. Розмір збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій - 1 750 000,00 грн. Номінальна вартість акцій, що розміщуються становить 3,50 грн. Ціна розміщення акцій – 17,78 грн., яка визначена незалежним оцінювачем та затверджена позачерговими загальними зборами акціонерів. Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонера, який вже володіє пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме: Компанії "Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Ві." ("JT International Holding B.V."), що володіє 494363 простими іменними акціями, що становить 99,98% статутного капіталу. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення – 101,12% Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації частини майна або вартості частини майна, отримання інформації про господарську діяльність Товариства та інші права, визначені Статутом Товариства, включаючи право на переважне придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні. Спосіб оплати цінних паперів - грошовими коштами в національній валюті та/або в іноземній валюті шляхом безготівкового перерахування коштів учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів¬ - фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій в сумі 8 890 000,00 грн. будуть використані для поповнення обігових коштів. Можливість конвертації цінних паперів не передбачена. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії відсутня.