АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Особлива інформація на 24.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017ОбраноГенеральний директорВеклiч Вiктор Iванович., ., 01.01.1900, Не надано згоду на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
Рішення про переобрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА" від 21.04.2017 р. Переобрання посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів від 21.04.2017 Веклiча Вiктора Iвановича ( Не надано згоду на розкриття паспортних даних) переобрано на посаду Генеральний директор у зв'язку iз закiнченням 21.08.2017р. Строку дiї повноважень Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: термiном на 2 роки, починаючи з 21.08.2017р. До 21.08.2019р. Включно .. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор та Заступник Генерального директора АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI Україна". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.