АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Важливих подiй розвитку в звiтному перiодi не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом - а вищий орган ТОВАРИСТВА - Загальнi збори акцiонерiв;
- виконавчий орган - Генеральний директор
- ревiзiйна комiсiя
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не натходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк господарської дiяльностi Товариства здiйснювався бухгалтерiєю з дотриманням єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування бухгалтерського програмного забезпечення <САП>.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок
незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
<Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна>

У вiдповiдностi з договором № 5I4 вiд 05.04.2012 року мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Успiх - Аудит", яка здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3519 вiд 27.01.2005 року, виданого Аудиторською Палатою України (Свiдоцтво чинне до 24.12.2014 року), та Приватним акцiонерним товариством <Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна> (далi по тексту - Товариство) проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2011 р.

Пiдстава для перевiрки: Закони України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства ", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть", "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України (далi - ДКЦПФР) вiд 29.09.2011 р. № 1360, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>.

Перевiрка проводилась з вiдома Генерального директора, в присутностi головного бухгалтера за мiсцезнаходженням Товариства - 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30А, з 05.04.2012 року по 17.04.2012 року, аудиторський висновок видано 17.04.2012 року.
Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в перiодi, що перевiрявся, були:
- Генеральний директор - Ернст Антуан Еммануель Марi (весь перiод);
- Головний бухгалтер - Гаєвенко Людмила Миколаївна (весь перiод).

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, (далi - П(с)БО), чинних в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових
звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Основнi вiдомостi про Товариство

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство
<Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна>
Код за ЄДРПОУ 19345204
Район Печерський
Поштовий iндекс 04070
Населений пункт (мiсто) м. Київ
Вулиця, будинок вул. Спаська, 30А
Серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю Серiя А01; № 769600
Дата видачi 14.03.1995 р.
Орган, що видав свiдоцтво Печерська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Дата та пiдстави замiни свiдоц-тва про державну реєстрацiю 08.04.2011 р.;
Змiна мiсцезнаходження юридичної особи
Номер запису в ЄДР про замiну свiдоцтва 1 070 107 0009 002105
Зареєстрований статутний капiтал (тис.грн.) 79
Види дiяльностi за КВЕД 16.00.0 Виробництво тютюнових виробiв
51.19.0 Посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту
51.35.0 Оптова торгiвля тютюновими виробами
51.39.0 Неспецiалiзована оптова торгiвля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
52.26.0 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
74.40.0 Рекламна дiяльнiсть
Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ S.11002 приватнi не фiнансовi установи

Для здiйснення аудиторської перевiрки були використанi наступнi документи Товариства:
- статутнi документи;
- господарськi угоди та контракти;
- бухгалтерськi регiстри аналiтичного та синтетичного облiку;
- оборотно - сальдовi баланси;
- фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2011 р.: Баланс станом на 31.12.2011 року (Форма № 1); Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (Форма № 2); Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (Форма № 3); Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (Форма № 4); Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (Форма № 5);
- iншi документи Товариства.


Основнi вiдомостi про ТОВ <АФ <Успiх - Аудит>
Повне найменування Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Успiх - Аудит>
Iдентифiкацiйний номер 33231186
Мiсцезнаходження 02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф. 178
Дозвiльнi документи ТОВ <АФ <Успiх - Аудит> Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3519, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.01.2005 р. № 144I6, термiн чинностi Свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ вiд 24.12.2009 р. № 209I4 до 24.12.2014 р;
Свiдоцтво ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв; унесено до Реєстру вiдповiдно тдо рiшення вiд 07.04.2010 р.; реєстрацiйний номер 1143; серiя та номер: АБ № 001045; строк дiї з 07.04.2010 р. до 24.12.2014 р.

Дозвiльнi документи аудиторiв, що здiйснювали аудит фiнансової звiтностi Ватаманюк Марiя Михайлiвна:
- сертифiкат аудитора серiї А № 000873 вiд 28.03.1996 р., термiн чинностi до 26.05.2015 р.;
Дiдик Микола Пилипович:
- сертифiкат аудитора серiї А № 003758 вiд 23.04.1999 р., термiн чинностi до 23.04.2013 р.

Електронна адреса uspih-audit@mail.ru
Телефон
ТелефонIфакс (044) 223 - 82 - 69
(044) 289 - 63 - 19

Вiдповiдальнiстю аудиторiв є надання висновку щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв здiйсненої аудиторської перевiрки. Аудитор провiв аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обiрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять сут-тєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу-ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин-ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.

Аудиторами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 <Аудиторськi докази>, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур звернуто увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудиторам для обiрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались, в основному, за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.

У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере┐вiрки до уваги бралися ймовiрнiсть тiльки суттєвих викривлень. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обiрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.

Аудиторами констатується, що згiдно вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV, iз змiнами та доповненнями, Товариство встановило вiдповiдним наказом про облiкову полiтику вiд 08.01.2004 р. № 1-УП (зi змiнами i доповненнями) принципи, методи i процедури, що використовувалися при складаннi фiнансової звiтностi (вимоги наказу розповсюджуються на теперiшнiй час з урахуванням нововведень, що передбаченi Податковим кодексом України).
Також Товариство виконано вимогу п. 6 пiдроздiлу 4 роздiлу XX Податкового кодексу України яким визначено, що з дати набрання чинностi роздiлом III ПКУ (01.04.2011) для визначення перелiку об'єктiв основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв за групами вiдповiдно до пункту 145.1 статтi 145 ПКУ з метою нарахування амортизацiї застосовуються данi iнвентаризацiї, проведеної станом на 1 квiтня 2011 року. Iнвентаризацiя основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв станом на 01.04.2011 р. у Товариствi проводилась згiдно наказу вiд 25.02.2011 р. № 027 ПП, що пiдтверджується вiдповiдними iнвентаризацiйними описами.

Бухгалтерський облiк господарської дiяльностi Товариства здiйснювався бухгалтерiєю з дотриманням єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування бухгалтерського програмного забезпечення <САП>.

Згiдно наказу по Товариству вiд 30.12.2011 р. № 145пп, в перiод з 30.12.2011 р. по 31.12.2011 р., проведено рiчну iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв вiдповiдно до вимог Iнструкцiї, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. № 69.

На основi проведених аудиторами тестiв зазначається, що бухгалтерський облiк ведеться у Товариствi вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996 - ХIV, П(с)БО), та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. На пiдставi наданих Товариством до перевiрки аудиторам даних регiстрiв бухгалтерського облiку, здiйснено розкриття iнформацiї щодо Балансу станом на 31.12.2011 р.

Роздiл балансу "Необоротнi активи"

Станом на 31.12.2011 р. необоротнi активи Товариства становили 54517 тис.грн., до їх складу входять:

1). Нематерiальнi активи - залишкова вартiсть яких становить 439 тис.грн., первiсна вартiсть - 2308 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1869 тис.грн. На балансовому рахунку 12 "Нематерiальнi активи" враховано вартiсть лiцензiї на оптову торгiвлю тютюновими виробами.
Облiк нематерiальних активiв органiзовано згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 року № 242, iз змiнами i доповненнями.

2). Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 24 тис.грн. (передплата за придбанi i не введенi в експлуатацiю основнi засоби).

3). Основнi засоби (залишкова вартiсть) - 54054 тис.грн.
Первiсна вартiсть - 83511 тис.грн.
Знос основних засобiв - 29457 тис.грн.
Класифiкацiйний перелiк груп основних засобiв та iнших необоротних активiв, передбачений нормами ПКУ дотримується. Iз загальної залишкової вартостi, основнi засоби, що вiдносяться до групи 3 <Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої> становлять 4791 тис.грн., до групи 4 <Машини та обладнання> - 20055 тис.грн., до групи 5 <Транспортнi засоби> - 29208 тис.грн.
Облiк основних засобiв органiзовано згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року № 92, iз змiнами i доповненнями.

Роздiл балансу "Оборотнi активи"

Станом на 31.12.2011 року оборотнi активи Товариства становлять 972165 тис.грн., з них :

1). Запаси - 553664 тис.грн. а саме :
Виробничi запаси (акцизнi марки) - 584 тис.грн.;
Товари - 553080 тис.грн.
Бухгалтерський облiк запасiв ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246, iз змiнами та доповненнями.

2). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 322723 тис.грн., в т.ч. за позовами Товариства до контрагентiв за недотримання ними договiрних зобов'язань рахується 4649 тис.грн.

3). Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 86936 тис.грн. - сума передплат, здiйснених Товариством за послуги та акцизний збiр.

4). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 8257 тис.грн. (сума податкового кредиту з податку на додану вартiсть).
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237 (зi змiнами та доповненнями).
5). Грошовi кошти: залишок на поточних рахунках Товариства в нацiональнiй валютi - 585 тис. грн. Сума пiдтверджується вiдповiдними виписками банкiвських установ станом на 31.12.2011 р.

Роздiл балансу "Власний капiтал" станом на 31.12.2011 року становить (250609) тис.грн., з них:

1). Статутний капiтал - 79 тис.грн. - вiдображає зафiксовану в статутних документах загальну вартiсть активiв, якi є внеском акцiонерiв Товариства. .
Щодо формування статутного капiталу аудиторами наведено наступну iнформацiю.
Заявлений статутний капiтал Товариства сформовано iз внескiв акцiонерiв у виглядi грошових коштiв, майна та майнових прав, що становить 79113,12 грн. (79 тис.грн.), який подiлено на 494457 простих iменних акцiй вартiстю 0,16 грн. кожна. Акцiї розподiлено наступним чином:
- <Джей Тi Iнтернешнл (Кiпр) Лiмiтед> - кiлькiсть акцiй 494363 шт., загальна сума 79098,08 грн., частка в статутному капiталi - 99,981 %;
- <Джей Тi Iнтернешнл Компанi Нiдерланди Бi.Вi> - кiлькiсть акцiй 94 шт., загальна сума 15,04 грн., частка в статутному капiталi - 0,019 %.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Територiальним управлiнням ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi вiд 23.07.1999 р. № 630I10I1I99 на випуск простих iменних акцiй в кiлькостi 494457 шт. номiнальною вартiстю 0,16 грн. кожна на загальну суму 79113,12 грн. (79 тис.грн.).
Аудиторам представлена Виписка з реєстру кодiв цiнних паперiв Нацiонального депозитарiю України, в якiй наведенi данi про цiннi папери Товариства, а саме: вид цiнних паперiв - акцiї; тип та форма випуску - простi iменнi;; данi Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 187I10I1I10 вiд 18.06.2010 р.; номiнальна вартiсть цiнних паперiв 0,16 грн.; загальна кiлькiсть 494457 шт.; загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за кодом цiнних паперiв 79113,12 грн.; форма iснування цiнних паперiв - без документарна; код цiнних паперiв (ISIN): UА 4000084495.
2). Непокритий збиток - 250688 тис.грн., в т. ч. чистий збиток за наслiдками роботи у 2011 р. - 58247 тис.грн.

Роздiл балансу "Поточнi зобов'язання" - 1227291 тис.грн., в тому числi:

1). Короткостроковi кредити банкiв - 305000 тис.грн. - заборгованiсть за кошти, отриманi Товариством вiд ПАТ "IНГ Банк Україна" (код ЄДРПОУ 21684818) згiдно договору про надання фiнансових послуг вiд 23.08.2000 р. № 00I21 (нова редакцiя договору вiд 22.03.2010 р.), термiн закiнчення дiї договору - 30.03.2012 р.

2). Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 972201 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року суми кредиторської заборгованостi з простроченим термiном виникнення (бiльше трьох рокiв) не рахуються. Вся сума заборгованостi поточного характеру.

3). Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 року - 90 тис.грн. - заборгованiсть по розрахунках Товариства з нарахованих вiдсоткiв.

Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2011 року становить 1026682 тис.грн. (Один мiльярд двадцять шiсть мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят двi тисячi грн.).
Вартiсть чистих активiв
у порiвняннi з розмiром статутного капiталу Товариства
станом на 31.12.2011 р.

На пiдставi даних балансу Товариства станом на 31.12.2011 р. аудиторами розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим статутними документами розмiром статутного капiталу. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".

Розрахунок вартостi чистих активiв
(наведенi тiльки заповненi рядки балансу)
№пIп
Змiст Рядок
Балансу Сума
(тис. грн.)
1 Склад активiв ,якi приймаються до розрахунку

1.1 Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 010 439
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 020 24
Основнi засоби (залишкова вартiсть) 030 54054
Всього: 54 517

1.2 Оборотнi активи:
Виробничi запаси 100 584
Товари 140 553080
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 160 322723
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 180 86936
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 8257
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 230 585
Всього 972 165
Разом активи 1 026 682
2 Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
2.1 Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 500 305000
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 972201
Iншi поточнi зобов'язання 610 90
Всього: 1 277 291
Разом пасиви (зобов'язання) 1 227 291

Вартiсть чистих активiв визначається за формулою: (1.1 + 1.2) - (2.1) = 1026682 - 1227291 = (200609) тис.грн. Аудиторами констатується, що порiвнювати вартiсть чистих активiв iз розмiром статутного капiталу недоцiльно, в зв'язку з тим, що їх (чистих активiв) вартiсть, менша вiд розмiру статутного капiталу.
Висновок: вартiсть чистих Товариства меньша вiд розмiру статутного капiталу, тобто вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.Виконання значних правочинiв (iнформацiя передбачена ст. 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>
Товариство у 2011 роцi, вiдповiдно до ст. 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>, мало значний правочин (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) з ПАТ <Джей Тi Iнтернешнл Україна>.

Стан корпоративного управлiння
Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган, визначає основнi напрямки дiяльностi;
- Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю;
- Фiнансовий директор - вiдповiдає за цiлiснiсть майна та цiнних паперiв Товариства;
- Ревiзiйна комiсiя - здiйснює контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Товариства, зокрема, проводить внутрiшнi аудиторськi перевiрки.

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня року наступного за звiтним, а саме 21.03.2011 р. (Протокол № 12). На загальних зборах акцiонерiв були затвердженi звiти ревiзiйної комiсiї та генерального директора.
Позачерговi збори акцiонерiв Товариства у 2011 р. не проводились.
Аудитори констатують, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
Нами, незалежними аудиторами ТОВ <АФ <Успiх - Аудит>, проведено аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Товариства за 2011 рiк, що включають Баланс станом на 31.12.2011 р., Звiт про фiнансовi результати за 2011 р., Звiт про рух грошових коштiв за 2011 р., Звiт про власний капiтал за 2011 р., Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Аудит передбачав виконання аудиторських процедур, вибiр яких залежить вiд суджень аудиторiв, для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. До таких процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, при цьому не мали за мету висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.

Аудитори вважають, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення аудиторської думки, а чинники, якi могли б суттєво вплинути на ступiнь ризикiв при висловленнi аудиторської думки щодо достовiрностi фiнансових звiтiв, враховуючи що аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, незначнi. При цьому аудитори зазначають, що пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 , Аудитори виконали процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства i констатують - доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства не отримано.

Висновок

На думку аудиторiв ТОВ <АФ <Успiх - Аудит>, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть складеної Приватним акцiонерним товариством <Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна> фiнансової звiтностi за 2011 р. дiйсному фiнансовому стану результатiв дiяльностi.

Аудитори висловлюють думку, що фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства <Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна> в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2011 р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р., згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України.

Директор
ТОВ <АФ <Успiх-Аудит> М.М. Ватаманюк
Аудитор М.П. Дiдик


м.Київ
"17" квiтня 2012 року
04070, м. Київ, вул. Спаська, 30А
Довiдка
про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства
<Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна>
станом на 31.12.2011 року

Показники лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi

Показник Нормативне значення 31.12.2010 31.12.2011
1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1.1. Коефiцiєнт покриття > 1 0,80 0,79
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6 - 0,8 0,34 0,33
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi > 0
збiльшення 0,002 0,0004
1.4. Чистий оборотний капiтал (тис.грн.) >
збiльшення (250691) (305126)
2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
2.1. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) > 0,5 - -
2.2. Коефiцiєнт фiнансування < 1
зменшення - -
2.3. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами > 0,1 1,81 1,76
2.4. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу > 0
збiльшення - -
3. Аналiз рентабельностi пiдприємства
3.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв > 0
збiльшення 0,05 -
3.2. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу > 0
збiльшення - -
3.3. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi > 0
збiльшення 0,01 -

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi у 2011 р. склав 0,79 (у 2010 р. - 0,80). Таким чином, на одну гривню поточних зобов'язань припадає 0,79 грн. поточних активiв (теоретичне значення - бiльше 1).

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає, що у 2011 р. на 1 грн. поточної заборгованостi Товариство має 0,33 грн. лiквiдних активiв (у 2010 р. цей показник становив 0,34).

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi у 2011 р. склав 0,0004 (у 2010 р. - 0,002), теоретичне значення - > 0 збiльшення. Коефiцiєнт показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно.
Показники коефiцiєнтiв платоспроможностi (автономiї), маневреностi власного капiталу, рентабельностi активiв, рентабельностi власного капiталу та рентабельностi дiяльностi за 2011 р. аудиторами не розраховувались в зв'язку з вiд'ємним значенням як власного оборотного капiталу (305126 тис.грн. станом на 31.12.2011 р.; 250691 тис.грн. станом на 31.12.2010 р.), так i фiнансового результату за наслiдками фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2011 р. - чистий збиток 58247 тис.грн.

В цiлому, показники лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi на 31.12.2010 р. свiдчать про незадовiльний фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства <Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна> у 2011 роцi.
Директор
ТОВ <АФ <Успiх-Аудит> М.М. Ватаманюк
м.Київ
"17" квiтня 2012 року
04070, м. Київ, вул. Спаська, 30А
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання оптова торгiвля тютюновими виробами
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбань та вiдчужень за останнi пять рокiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби (залишкова вартiсть) - 54054 тис.грн.
Первiсна вартiсть - 83511 тис.грн.
Знос основних засобiв - 29457 тис.грн.
Класифiкацiйний перелiк груп основних засобiв та iнших необоротних активiв, передбачений нормами ПКУ дотримується. Iз загальної залишкової вартостi, основнi засоби, що вiдносяться до групи 3 <Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої> становлять 4791 тис.грн., до групи 4 <Машини та обладнання> - 20055 тис.грн., до групи 5 <Транспортнi засоби> - 29208 тис.грн.
Облiк основних засобiв органiзовано згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року № 92, iз змiнами i доповненнями.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблеми вiдсутнi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафних санкцiй щодо Товариства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування пiдприємства здiйснювалось за рахунок власного капiталу.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених та не виконаних договорiв немає
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення обсягу реалiзованої продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдженнями та розробками товариство не займається.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Позивач до Київської регiональної митницi про скасування рiшенння-повiдомлення.
Вiдповiдач по цивiльнiй справi за позовом Христофора Р.С.
Вiдповiдач по цивiльнiй справi за позовом Пономаренка Ю.О. та Ляшенка О.М.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі mariya.legkova@jti.com