АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Антуан Еммануель Марi Ернст
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
23.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19345204
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) м. Київ
     Район м.Київ
     Поштовий індекс 04070
     Населений пункт м.Київ
     Вулиця, будинок Спаська, 30а
     Міжміський код, телефон та факс 044-490-78-00, 490-78-05
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
    Річна інформація опублікована у №79 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)