АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
21.03.2011
99.9810000
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2.Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
3.Про затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2010 рiк.
4.Про змiну найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства <Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна> на Приватне акцiонерне товариство <Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна> у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>.
5.Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
6. Про затвердження нової редакцiї Статуту з метою приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>.
7. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рiшення. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.