АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Компанiя <Джей Тi Iнтернешнл (Кiпр) Лiмiтед> дIн Кiпр, , дIн, дIн, Нiкосiя, Темiстоклi Дерi,5 01.01.2023 494 363 99.9800000 494 363 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзичнi особи якi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй вiдсутнi дIн № дIн, виданий дIн 01.01.2023 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього  494 363 99.9800000 494 363 0 0 0