АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Антуан Еммануель Марі Ернст

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.03.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19345204
1.4. Місцезнаходження д/н, м. Київ, м.Київ, м.Київ, 04070, Спаська, 30а
1.5. Міжміський код та телефон, факс 044-490-78-00, 490-78-05
1.6. Електронна поштова адреса емітента iryna.suchkova@jti.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

д/н

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)