АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звiтності Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» станом на 31.12.2012 року У відповідності з договором № 25/3 від 25.03.2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Успіх – Аудит” (далі по тексту – Аудитор), яка здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3519 від 27.01.2005 року, виданого Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24.12.2014 року), та Приватним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі по тексту – Товариство) проведена аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 р. Підстава для перевірки: Закони України “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про акціонерні товариства “, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про аудиторську діяльність”, „Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”, затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі – ДКЦПФР) від 29.09.2011 р. № 1360, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Відповідальність Аудитора Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум і інформації, що розкриваються у фінансовій звітності. Вибір процедур здійснюється на розсуд аудитора, що включає оцінку ризику істотного викривлення фінансової звітності внаслідок недобросовісних або помилкових дій. При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що застосовується для складання і достовірного представлення фінансової звітності з метою планування необхідних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю. Аудит також включає аналіз застосованих принципів бухгалтерського обліку та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також аналіз загального представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для формування аудиторського висновку. Відомості про Аудитора Найменування Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит» Ідентифікаційний номер 33231186 Місцезнаходження 02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф. 178 Дозвільні документи ТОВ «АФ «Успіх - Аудит» Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3519, видане рішенням Аудиторської палати України від 27.01.2005 р. № 144/6, термін чинності Свідоцтва продовжено рішенням АПУ від 24.12.2009 р. № 209/4 до 24.12.2014 р.; Свідоцтво НКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів; унесено до Реєстру відповідно до рішення від 07.04.2010 р.; реєстраційний номер 1143; серія та номер: АБ № 001045; строк дії з 07.04.2010 р. до 24.12.2014 р. Електронна адреса bina@ukr.net Телефон Телефон/факс (044) 223 – 82 – 69 (044) 289 – 63 – 19 Аудит фінансової звітності Товариства за 2012 рік виконували аудитори: - Ватаманюк Марія Михайлівна – сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2015 р.; - Мялковський Андрій Андрійович – сертифікат аудитора серії А № 005735 від 29.04.2004 р., термін чинності до 29.04.2014 р. Перевірка проводилась з відома Генерального директора, в присутності головного бухгалтера за місцезнаходженням Товариства – 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30А, з 26.03.2013 р. по 12.04.2013 р. Відповідальними за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, відповідно до законодавства та установчих документів були: - Генеральний директор – Ернст Антуан Еммануель Марі - весь період; - Головний бухгалтер – Гаєвенко Людмила Миколаївна - весь період. Відповідальність керівництва Товариства за фінансову звітність Керівництво несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності згідно з Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, (далі – П(с)БО). Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися. Для здійснення аудиторської перевірки були використані наступні документи Товариства : - Установчі документи; - Господарські угоди та контракти; - Регістри синтетичного та аналітичного обліку; - Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2012 р.; - Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік; - Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік; - Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік; - Інші документи на вимогу Аудитора. Відомості про Товариство Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» Код за ЄДРПОУ 19345204 Район Печерський Поштовий індекс 04070 Населений пункт (місто) м. Київ Вулиця, будинок вул. Спаська, 30А Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01; № 769600 Дата видачі 14.03.1995 р. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у місті Києві державна адміністрація Дата та підстави заміни свідоцтва про державну реєстрацію 08.04.2011 р.; Зміна місцезнаходження юридичної особи Номер запису в ЄДР про заміну свідоцтва 1 070 107 0009 002105 Зареєстрований статутний капітал (тис. грн.) 79 Види діяльності за КВЕД 46.35 - оптова торгівля тютюновими виробами Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 приватні не фінансові установи Аудиторська думка стосовно окремих показників фінансової звітності Фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена за вимогами затверджених в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО). В зв’язку з цим, Аудитором прийнято до уваги, що Законом України від 12.05.2011 р. № 3332-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено складати фінансову звітність (у тому числі консолідовану) за МСФЗ публічними АТ, банками, страховиками та підприємствами, які провадять види діяльності, перелік яких має визначати КМУ. Решта підприємств (в т. ч. Товариство) самостійно приймають рішення про доцільність застосування МСФЗ. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. З метою отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів, згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», у процесі виконання аудиторських процедур Аудитором звернуто увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується як аудиторські докази. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та аналітичних відомостях. Облік повністю автоматизований (застосовується бухгалтерська програма «САП») та здійснюється на основі розробленої і виданої відповідним наказом облікової політики, вимогами якого передбачено, зокрема: закриття рахунків класу 7 "Доходи i результати дiяльностi" i класу 9 "Витрати дiяльностi", а також вiднесення суми нарахованого податку на прибуток на фiнансовi результати проводиться в кiнцi звiтного періоду; активи та зобов'язання вiдображаються в балансi тiльки у тому випадку, коли вони одночасно контролюються Товариством, їх оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує вiрогiднiсть отримання в майбутньому економiчних вигод вiд використовування цих об'єктiв; амортизация основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно з термiном корисного використання, визначеного для конкретної групи основних засобiв та специфiки їх використання. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових документів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів – ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, перед складанням рiчної фiнансової звiтностi Товариством проводилася iнвентаризацiя активiв та зобов'язань, вiдповiдно до Iнструкцiї по інвентаризації основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно - матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 г. № 69, зі змiнами та доповненнями. На основі проведених тестів Аудитор зазначає, що бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО), та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. На підставі наданих Товариством до перевірки Аудитору даних регістрів бухгалтерського обліку, здійснено розкриття інформації щодо Балансу станом на 31.12.2012 р. Інформація щодо активів Товариства I. Розділ «Необоротні активи» Станом на 31.12.2012 р. необоротні активи Товариства становили 41469 тис. грн., до їх складу входили: 1). Нематеріальні активи: Залишкова вартість – 548 тис. грн.. Первісна вартість – 2989 тис. грн. Накопичена амортизація – 2441 тис. грн. На балансовому рахунку 12 „Нематеріальні активи” враховано вартість ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами. Облік нематеріальних активів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242, із змінами та доповненнями. 2). Основні засоби: Залишкова вартість - 40921 тис. грн. Первісна вартість - 71202 тис. грн. Знос основних засобів - 30281 тис. грн. Класифікаційний перелік груп основних засобів та інших необоротних активів, передбачений нормами Податкового Кодексу України дотримується. Із загальної залишкової вартості, основні засоби, що відносяться до групи 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої» становлять 5154 тис. грн., до групи 4 «Машини та обладнання» - 17532 тис. грн., до групи 5 «Транспортні засоби» - 18187 тис. грн., інші МНМА - 48 тис. грн. Облік основних засобів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92, із змінами та доповненнями. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів дозволяє правильно відобразити в обліку їх надходження та реалізацію. Обмежень на використання майна Товариства немає. Серед основних засобів, що рахуються на балансі Товариства, орендованих немає. ІІ. Розділ «Оборотні активи» Станом на 31.12.2012р. оборотні активи Товариства становили 998782 тис. грн., з них: 1). Виробничі запаси (сировина і матеріали) - 50 тис. грн. 2). Товари – 573098 тис. грн. Бухгалтерський облік запасів відображався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246, зі змінами та доповненнями. 3). Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 354692 тис. грн., в тому числі за позовами Товариства до контрагентів за недотримання ними договірних зобов’язань рахується 4649 тис. грн. 4). Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами – 69950 тис. грн. (сума передплат, здійснених Товариством за послуги 14866 тис. грн. та акцизний збір - 55084тис. грн.). 5). Інша поточна дебіторська заборгованість – 437 тис.грн.( в т.ч. заборгованість соцстраху за лікарняні 188 тис грн..) Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості відображався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом МФУ від 08.10.1999 р. № 237. 6). Грошові кошти (в національній валюті) станом на 31.12.2012 р. складали – 555 тис. грн. Сума підтверджується відповідними виписками банківських установ станом на 31.12.2012 р. Інформація щодо зобов’язань Товариства I. Розділ «Власний капітал» Товариства станом на 31.12.2012 р. становив (157959) тис.грн., з них: 1). Статутний капітал – 79 тис.грн. – відображає зафіксовану в статутних документах загальну вартість активів, які є внеском інвесторів Товариства. Щодо формування статутного капіталу аудиторами наведено наступну інформацію. Заявлений статутний капітал Товариства сформовано із внесків акціонерів у вигляді грошових коштів, майна та майнових прав, що становить 79113,12 грн. (79 тис. грн.), який поділено на 494457 простих іменних акцій вартістю 0,16 грн. кожна. Акції розподілено наступним чином: - « JT International Holding B.V. (Нідерланди)» - кількість акцій 494363 шт., загальна сума 79098,08 грн., частка в статутному капіталі – 99,981 %; - « JT International Holding III B.V. (Нідерланди) » - кількість акцій 94 шт., загальна сума 15,04 грн., частка в статутному капіталі – 0,019 %. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області від 23.07.1999 р. № 630/10/1/99 на випуск простих іменних акцій в кількості 494457 шт. номінальною вартістю 0,16 грн. кожна на загальну суму 79113,12 грн. (79 тис. грн.). Аудиторам представлена Виписка з реєстру кодів цінних паперів Національного депозитарію України, в якій наведені дані про цінні папери Товариства, а саме: вид цінних паперів – акції; тип та форма випуску – прості іменні;; дані Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 187/10/1/10 від 18.06.2010 р.; номінальна вартість цінних паперів 0,16 грн.; загальна кількість 494457 шт.; загальна номінальна вартість цінних паперів, які обліковуються за кодом цінних паперів 79113,12 грн.; форма існування цінних паперів – без документарна; код цінних паперів (ІSІN): UА 4000084495. 2). Непокритий збиток – 158038 тис. грн., в т. ч. чистий прибуток за наслідками роботи у 2012 р. – 92650 тис. грн. IV. Розділ «Поточні зобов’язання» – 1198207 тис. грн., в тому числі: 1). Короткострокові кредити банків – 327800 тис. грн. заборгованість за кошти, отримані Товариством від ПАТ “ІНГ Банк Україна” (код ЄДРПОУ 21684818) згідно договору про надання фінансових послуг від 23.08.2000 р. № 00/21 (нова редакція договору від 22.03.2010 р.), термін закінчення дії договору – 30.03.2012 р. 2). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 858544 тис. грн. Станом на 31.12.2012 року суми кредиторської заборгованості з простроченим терміном виникнення (більше трьох років) не рахуються. Вся сума заборгованості поточного характеру. 3). Поточні зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2012 р.: - з бюджетом – 3716 тис. грн.( ПДВ) - зі страхування - 4 тис. грн. - сума єдиного соціального внеску, нарахованого на лікарняні за рахунок соцстраху. 3). Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 року – 8143 тис. грн. нараховані проценти по кредиту 2012 р., які будуть сплачені в 2013 р. Бухгалтерський облік зобов'язань в Товаристві ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20, із змінами та доповненнями. V. Розділ «Доходи майбутніх періодів» станом на 31.12.2012 р. – 3 тис. грн. Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. становила 1040251 тис. грн. (Один мільярд сорок мільйонів двісті п’ятдесят одна тисяча) грн. і зросла в порівнянні з початком звітного періоду на 13569 тис. грн. Вартість чистих активів у порівнянні з розміром статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 р. На підставі даних балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. аудиторами розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій НКЦПФР щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 „ Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 „ Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації”. Розрахунок вартості чистих активів №п/п Зміст Рядок Балансу Сума (тис. грн.) 1 Склад активів ,які приймаються до розрахунку 1.1 Необоротні активи Нематеріальні активи 010 548 Основні засоби (залишкова вартість) 030 40921 Всього: 41469 1.2 Оборотні активи: Виробничі запаси 100 50 Товари 140 573098 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 160 354692 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 180 69950 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 437 Грошові кошти в національній валюті 230 555 Всього 998782 Разом активи 1040251 2 Зобов’язання, що приймаються до розрахунку 2.1 Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 327800 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 858544 Поточні зобов’язання за розрахунками: - з бюджетом 550 3716 - зі страхування 570 4 Інші поточні зобов’язання 610 8143 Всього 1198207 2.2 Доходи майбутніх періодів 630 3 Разом пасиви (зобов’язання) 1198210 Вартість чистих активів визначається за формулою: (1.1) – (2.1 + 2.2) = 1040251 – 1198210 = (157959) тис. грн. Аудиторами констатується, що порівнювати вартість чистих активів із розміром статутного капіталу недоцільно, в зв’язку з тим, що їх (чистих активів) вартість, менша від розміру статутного капіталу. Висновок: вартість чистих активів Товариства менша від розміру статутного капіталу, тобто вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України не дотримуються. Виконання значних правочинів (інформація передбачена ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 1040251 тис. грн. Таким чином, сума мінімального правочину становить 104025 тис. грн. Товариство у 2012 р. відповідно, до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», мало значний правочин ( 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної звітності) з ПАТ « Джей Ті Інтернешнл Україна». Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» Формування складу органів корпоративного управління здійснюється відповідно до розділу 7 Статуту Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів (Протокол № 14 від 15.04.2013 р. чергових загальних зборів акціонерів). Протягом звітного періоду в акціонерному товаристві працювали наступні органи управління: Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства; Наглядова рада; Правління Товариства – виконавчий орган Товариства; Правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень закріплено в п. 8 Статуту Товариства. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Наглядової ради, а також права, обов’язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства закріплено в п.9 Статуту Товариства. Відповідно до п.7.1.4 Ревізійна комісія в товаристві не створюється. Відповідно до п. 9.4.1 Статуту Товариства кількісний склад та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів, що відповідає вимогам ст.33 Закону про акціонерні товариства щодо виключної компетенції загальних зборів. До Наглядової ради обрано 3 члени, що відповідає вимогам ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства». Протягом останніх трьох років у середньому відбувалося 15 засідань Наглядової ради, що відповідає вимогам ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з якими Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений вимогами ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня, наступного за звітним роком. У звітному році 2012 р., відбулися чергові загальні збори за 2011 рік. Протокол № 13 от 23.04.2012 года Позачергові загальні збори акціонерів Товариства протягом 2012 р. не проводились. Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Запроваджена в Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль, який забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Таким чином, систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою і зазначається, що: - прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту; - наведена у річному звіті за 2012 рік «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування. - система внутрішнього контролю у Товаристві створена та діє. Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки, а чинники, які могли б суттєво вплинути на ступінь ризиків при висловленні аудиторської думки щодо достовірності фінансових звітів, враховуючи що Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів, незначні, в межах двох відсотків. При цьому зазначається, що під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», Аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатує - доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства в наслідок шахрайства не отримано. Висновок На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування висновку, що фінансовий звіт Приватного акціонерного товариства « Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» за наслідками роботи в 2012 році підготовлений на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основною фінансової звітності і відповідає вимогам чинного законодавства та нормативних актів України. Аудиторський висновок - умовно-позитивний. Директор ТОВ «АФ «Успіх-Аудит» М.М. Ватаманюк Аудитор М.П. Дідик „12” квітня 2013 року 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30А Довідка про фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» станом на 31.12.2012 року Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності Показник Нормативне значення 31.12.2012 31.12.2011 1. Аналіз ліквідності підприємства 1.1. Коефіцієнт покриття > 1 0,83 0,79 1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6 - 0,8 0,36 0,33 1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0 збільшення 0,0005 0,0004 1.4. Чистий оборотний капітал (тис.грн.) > збільшення (199425) (305126) 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) > 0,5 - - 2.2. Коефіцієнт фінансування < 1 зменшення - - 2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами > 0,1 1,83 1,76 2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу > 0 збільшення - - 3. Аналіз рентабельності підприємства 3.1. Коефіцієнт рентабельності активів > 0 збільшення 0,09 - 3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу > 0 збільшення - - 3.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності > 0 збільшення 0,01 - Коефіцієнт загальної ліквідності у 2012 р. склав 0,83 (у 2011 р. – 0,79). Таким чином, на одну гривню поточних зобов’язань припадає 0,83 грн. поточних активів (теоретичне значення – більше 1). Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що у 2012 р. на 1 грн. поточної заборгованості Товариство має 0,36 грн. ліквідних активів (у 2011 р. цей показник становив 0,33). Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2012 р. склав 0,0005 (у 2011 р. – 0,0004), теоретичне значення - > 0 збільшення. Коефіцієнт показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно. Показники коефіцієнтів платоспроможності (автономії), фінансування, маневреності власного капіталу, рентабельності власного капіталу за 2012 р. Аудитором не розраховувались в зв’язку з від’ємним значенням як власного оборотного капіталу (199426 тис. грн. станом на 31.12.2012 р.), так і власного капіталу загалом (157959 тис. грн. станом на 31.12.2012 р.). Разом з тим Аудитор зазначає, що наведені коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та рентабельності у 2012 р. свідчать про покращення фінансового стану в порівнянні з 2011 р., що вплинуло на зменшення від’ємного значення власного (оборотного) капіталу, а фінансовий результат внаслідок фінансово - господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» у 2012 р. становить чистий прибуток у сумі 227,9 тис. грн. Директор ТОВ «АФ «Успіх-Аудит» М.М. Ватаманюк „12” квітня 2013 року 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30А