АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антуан Еммануель Марі Ернст
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 05RE66752, 15.02.2006, імені Генерального Консула Поль Альберт
6.1.4. Рік народження** 1966
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі складає 25 000 грн.. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 11 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гаєвенко Людмила Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 547939, Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Крістал Кемікл – заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу - Гарантувати, що бухгалтерський процес відповідає усім законодавчим та регуляторним вимогам та внутрішнім процедурам компанії - Забезпечувати виконання усіх податкових зобов’язань у діяльності компанії, оптимізувати сплату податків - Підраховувати податки та корпоративний прибуток і ПДВ, готувати декларації, звіряти інші податкові\грошові виплати та декларації - Керувати бухгалтерським персоналом - Брати участь у розробці процедур та потоці документів, своєчасно здійснювати відповідний контроль - Керувати підготовкою фінансових звітів, гарантувати їх відповідність вимогам, встановленим законами - Проводити оптимізацію сплати податків - За вимогою керівництва готувати звіти - Контролювати усі податкові\фінансові перевірки, що проводяться українськими владними структурами - Інші за вимогою керівництв Стаж керівної роботи (років) - 20 Попередні посади: ТОВ Крістал Кемікл – заступник головного бухгалтера Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директорАнтуан Еммануель Марі Ернстд/н, 05RE66752, 15.02.2006, імені Генерального Консула Поль Альберт01.01.1900000000
Усього 0 0 0 0 0 0