АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. 2. Про затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік. 3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік. 4. Про призначення (обрання) Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору (котракту) з Генеральним директором Товариства. 5.Про надання повноважень щодо отримання дозволу на працеввлаштування призначеного Генерального директора. 6.Про прийняття рішення щодо вччинення значних правочинів. 7.Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 8.Про створення Наглядової радита обрання її членів, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (котрактів) з членами Наглядової ради Товариства Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.