АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Спаська, буд. 30а
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 19345204
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.35.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6779897 6179284
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 79 171
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 8045 6879
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (6145332) (5650141)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (126461) (115787)
Витрат на відрядження 110 (24949) (23958)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (173805) (121981)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (100239) (123109)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (32632) (30725)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (191896) (245737)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (15537) (28256)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -22830 -153360
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -22830 -153360
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 3888150 3043019
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (3865350) (2891019)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 22800 152000
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 22800 152000
Чистий рух коштів за звітний період 400 -30 -1360
Залишок коштів на початок року 410 585 1945
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 555 585

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Ернст Антуан Еммануель Марі

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гаєвенко Людмила Миколаївна