АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 19345204
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.35.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6779897 6179284
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 79 171
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 8045 6879
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (6145332) (5650141)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (126461) (115787)
Витрат на відрядження 110 (24949) (23958)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (173805) (121981)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (100239) (123109)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (32632) (30725)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (191896) (245737)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (15537) (28256)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -22830 -153360
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -22830 -153360
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 3888150 3043019
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (3865350) (2891019)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 22800 152000
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 22800 152000
Чистий рух коштів за звітний період 400 -30 -1360
Залишок коштів на початок року 410 585 1945
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 555 585

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Ернст Антуан Еммануель Марі

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гаєвенко Людмила Миколаївна