АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антуан Еммануель Марі Ернст
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2012, строк, визначений Статутом товариства
9) опис Звільнений з посади згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 21.08.2013. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією .Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоди на розриття паспортних данних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гаєвенко Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Крістал Кемікл – заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано 01.08.2000, безстроково
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу - Гарантувати, що бухгалтерський процес відповідає усім законодавчим та регуляторним вимогам та внутрішнім процедурам компанії - Забезпечувати виконання усіх податкових зобов’язань у діяльності компанії, оптимізувати сплату податків - Підраховувати податки та корпоративний прибуток і ПДВ, готувати декларації, звіряти інші податкові\грошові виплати та декларації - Керувати бухгалтерським персоналом - Брати участь у розробці процедур та потоці документів, своєчасно здійснювати відповідний контроль - Керувати підготовкою фінансових звітів, гарантувати їх відповідність вимогам, встановленим законами - Проводити оптимізацію сплати податків - За вимогою керівництва готувати звіти - Контролювати усі податкові\фінансові перевірки, що проводяться українськими владними структурами - Інші за вимогою керівництв Стаж керівної роботи (років) - 20 Попередні посади: ТОВ Крістал Кемікл – заступник головного бухгалтера Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Векліч Віктор Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»,заступник генерального директора
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2013, строк, визначений Статутом товариства
9) опис Призначений на посаду згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 21.08.2013р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорАнтуан Еммануель Марі Ернстд/н, 05RE66752, 15.02.2006, імені Генерального Консула Поль Альберт000000
Головний бухгалтерГаєвенко Людмила МиколаївнаСО, 547939, 01.01.1900, Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві000000
Генеральний директорВекліч Віктор Івановичд/н, д/н, 01.01.1900, д/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.