АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.08.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 4. Про затвердження факту звільнення Генерального директора Товариства. 5. Про призначення (обрання) Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.03.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерного Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів Товариства 3 Затвердження регламенту роботи Загальних Зборів Акціонерного Товариства. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляяду звіту Генерального директора, звіту Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства 30 2012 рік. 5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 6. про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. 7. Про прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів. Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денног розглянуто по ним прийнято рішення


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.