АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 20.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Векліч Віктор Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

17.03.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 19345204
4. Місцезнаходження д/н, 04070, м. Київ, м.Київ, м.Київ, Спаська, 30а
5. Міжміський код, телефон та факс 044-490-78-00, 490-78-05
6. Електронна поштова адреса Kateryna.Karatsiuba@jti.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№ 76 (2080), Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

22.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://jti.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)