АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 20.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гаєвенко Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Крістал Кемікл – заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2000, безстроково
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу Основні обов’язки Головного бухгалтера • Гарантувати, що бухгалтерський процес відповідає усім законодавчим, регуляторним вимогам та внутрішнім процедурам компанії. Складати на основі даних бухгалтерського обліку фінансову звітність підприємства, підписання її та подання в установлені строки до уповноважених органів; • Організовувати роботу та керувати бухгалтерскою службою підприємства. Здійснювати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. • Стежити за схоронністю документів бухгалтерського обліку і за організацією збереження документів бухгалтерського обліку. • Забезпечувати виконання усіх податкових зобов’язань з діяльності компанії. • Складання декларації з податку на прибуток та подання податкової звітності до уповноважених органів. Нарахування та контроль за перерахуванням в бюджет податку на прибуток, ПДВ та інших податків і зборів. • Інші. Попередні посади: ТОВ Крістал Кемікл – заступник головного бухгалтера Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Векліч Віктор Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»,заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.08.2013, строк, визначений Статутом товариства
9) опис Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних данних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Головний бухгалтерГаєвенко Людмила Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Генеральний директорВекліч Віктор Івановичд/н, д/н, 01.01.1900, д/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.