АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 20.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства. 6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. 8. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів. Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денног розглянуто по ним прийнято рішення


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.