АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства. 6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 8. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів. 9.Про продовження строку дії повноважень Генерального Директора Товариства. 10. Переобрання ревізора Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денног розглянуто по ним прийнято рішення


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.12.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 2.Обрання Голови та Серетаря лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства 3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 4. Про затвердження ринкової вартості простих іменних акцій АТ "Джей Ті Інтернешенл Компанія Україна" 5. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу АТ "Джей Ті Інтернешенл Компанія Україна"шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додатвкових внесків. 6.Про приватне розміщення простих іменних акцій АТ "Джей Ті Інтернешенл Компанія Україна" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення 7. Про затвердження проспекту емісії акцій АТ "Джей Ті Інтернешенл Компанія Україна". 8. Про визначення уповноваженого органу АТ "Джей Ті Інтернешенл Компанія Україна", якому надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АТ "Джей Ті Інтернешенл Компанія Україна", зокрема щодо:залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій;прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій;затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову розміщення акцій;повернення внесків, внесених в оплату за акції у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій,письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це у офіційному друкованому органі. 9. Про визначення уповноважених осіб АТ "Джей Ті Інтернешенл Компанія Україна" яким надаються відповідні повноваження щодо проведення дій, що забезпечують: здійснення усіх заходів щодо організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій АТ "Джей Ті Інтернешенл Компанія Україна" ; забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій; стосовно яких прийнято рішення про розміщення; забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; здійснення обовязкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагаюти здіснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій; подання до національної комісії цінних паперів та фондового ринку усіх документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, реєстрації проспекту емісії акцій, реєстрації змін до проспекту емісії акцій,реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій. 10. Про результати діяльності Товариства за 2014 рік. 11. Про розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариство. 12. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або прибутку (його частини) 13. Про випуск акцій нової номінальної вартості. 14. Про внесення змін до статуту Товариства, повязаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Генеральний Директор. Результати розгляду питань порядку денного: питання 1,2,3,4,10,11,12,13,14 розглянуто по ним прийнято рішення по питаннях 5,6,7,8,9 рішення не прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.