АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 4. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства. 6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. 8. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів. Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денног розглянуто по ним прийнято рішення


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 16.09.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Лічильної комісії . 2.Обрання Голови та Серетаря лічильної комісії . 3. Затвердження регламенту роботи Зборів. 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 5. Про внесення змін до Статуту АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", у тому числі, повязаних зі збільшенням статутного капіталу АТ"Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", шляхом викладення Статуту в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 6. Про формування резервного капіталу Товариства. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Генеральний Директор. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання розглянуто по ним прийнято рішення


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 28.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Лічильної комісії . 2.Обрання Голови та Серетаря лічильної комісії . 3. Затвердження регламенту роботи Зборів. 4. Про затвердження ринкової вартості простих іменних акцій АТ "Джей Ті Інтернешнл Компанія Україна". 5. Про збільшення розміру статутного капіталу АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 6. Про приватне розміщення простих іменних акцій АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"(із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 7. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" 8. Про визначення уповноваженого органу АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна",якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ( у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незавтвердження у встановлені законодавством строки результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 9. Про визначення уповноважених осіб АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", яким надаються повноваження щодо проведення дій, що забезпечують: реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; здійснення обовязкового викупу акцій у акціонерів, які реалізовують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Генеральний Директор. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання розглянуто по ним прийнято рішення


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.