АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»;
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33231186
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, к. 178
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3519, 27.01.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0694, 27.10.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми провели аудит фінансової звітності компанії Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Номер та дата договору на проведення аудиту 15/02, 16.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 16.02.2018 - 12.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 12.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 22000