АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Змін у звітному році не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 423- особи
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Змін у звітному році не було.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Немає
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій немає
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Оптова торгівля тютюновими виробами
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування - тільки у межах провадження господарської діяльності
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основні засоби. а) Визнання та оцінка Основними засобами в Товаристві є матеріальні об'єкти, які утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду або для адміністративних цілей та використовуватимуться, за очікуванням, протягом більше одного року та вартість яких перевищує 6000 грн. Малоцінними необоротними матеріальними активами (далі – «МНМА») є матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн., очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить один рік або більше. Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. б) Наступні витрати Будь-які подальші витрати, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від активу (капітальний ремонт, включаючи модернізацію), збільшують балансову вартість активів. Витрати на значну заміну компонента об'єкта основних засобів, Товариство визначає такі частини як окремі активи з конкретними очікуваними термінами корисного використання і амортизації. Усі інші витрати, включаючи витрати на поточний ремонт і обслуговування, відображаються в складі прибутку або збитку в момент понесення. в) Амортизація Нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Місячна сума амортизації для застосовуваного прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12. Результатом застосування прямолінійного методу амортизації є постійні відрахування протягом строку корисної експлуатації, якщо ліквідаційна вартість та/або строк корисної експлуатації активу не змінюється. Нарахування амортизації МНМА здійснюється в розмірі 100% в першому місяці експлуатації. Сума активу, що амортизується, розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації. Суму активу, що амортизується, визначають після вирахування його ліквідаційної вартості. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу), або на дату, з якої припиняють визнання активу. Ремонт та технічне обслуговування активу не звільняє від необхідності нараховувати амортизацію. Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів прийнята на рівні 0% (нуль відсотків) від первісної вартості. Строк корисної експлуатації активу визначається, виходячи з очікуваної корисності активу для Товариства. Строк корисного використання активу встановлюється, в кожному конкретному випадку при введені в експлуатацію об’єкта основних засобів, актом вводу в експлуатацію, з урахуванням мінімально допустимих строків амортизації передбачених Податковим Кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (надалі – «ПКУ»). г) Припинення визнання Товариство припиняє визнання балансової вартості об'єкта основних засобів після вибуття або коли не очікуються майбутні економічні вигоди від його використання або вибуття. Прибуток чи збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, Товариство включає до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об`єкта. Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю об'єкта.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; • ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів. • кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами).
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Компанія не вдається до залучення зовнішніх інвестицій, а нерозподілений прибуток, спрямовує на розвиток підприємства і фінансування його діяльності.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених але не виконаних договорів немає
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Здійснювати господарську діяльність у сфері імпорту та оптової торгівлі тютюновими виробами
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н