АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

116.04.2018Загальні збори акціонерів32000000.0003791628.000843.965купiвлю тютюнових виробiв у розмiрi 15 000 000 000,00 грн.17.04.2018 jti.pat.ua
Зміст інформації:
Черговими Загальними Зборами Акцiонерiв АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна» (далi - "Збори" i "Товариство" вiдповiдно) 16.04.2018р. було прийнято рiшення затвердити значнi правочини на 2018 рiк, а саме: • з ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» на купiвлю тютюнових виробiв у розмiрi 15 000 000 000,00 грн.; • договори поставки на продаж тютюнових виробiв у розмiрi 17 000 000 000,00 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 3 791 628 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 843,9646%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 994 457; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах Товариства - 994 457; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «За» – 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 994 457 голосуючими акцiями, що становить 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, що взяли участь у Зборах; «Проти» – 0 голосуючих акцiй, тобто 0 % голосуючих акцiй акцiонерiв, що взяли участь у Зборах.