АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Ревізор акціонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бородачова Олександра Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Менеджер з питань податків та казначейства, фінансовий відділ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2015, 5 років
9) опис Змін у звітному році не було. Повноваження та обов'язки посадової особи: - У межах та у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом, та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, зокрема, для внутрішніх аудиторських перевірок Товариства та виконання інших обов’язків, що вимагаються чинним законодавством України Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа займає посаду фінансового директора юридичної особи АТ"Джейті Інтернешнл Компанія Україна" та фінансовий директор в ПАТ Джейті Інтернешнл Україна". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних


1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Холловей Пол Мартiн Ессекс
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Генеральний директор,
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.01.2018, 2 роки
9) опис З 01.01.2018 по 31.12.2019 Генеральний директор АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» Протокол №23 Загальних зборів акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» від 22 листопада 2017 року, обрано на посаду Генерального директора АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» строком на 2 роки (Наказ №001К від 01.01.2018) В межах стратегії ті інших директивних рішень Загальних зборів акціонерів, має повноваження здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства, реалізовувати рішення, що прийняті Загальними Зборами Акціонерів (ЗЗА), представляти Товариство перед третіми особами у межах повноважень, які йому надані Статутом та ЗЗА, а також вести переговори щодо договорів (контрактів) та укладати і підписувати договори (контракти) на власний розсуд від імені Товариства. Приймати рішення з питань, віднесених до компетенції ЗЗА, окрім питань, які належать до виключної компетенції ЗЗА згідно із Статутом та законодавством України Інші повноваження згідно зі Статутом. Винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних .


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкiтельова Наталiя Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
Заступник головного бухгалтера, відділ фінансів
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.01.2018, безстроково
9) опис Рiшення про призначення Головним бухгалтером АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна» Шкiтельову Наталiю Анатолiївну з 02.01.2018р. прийнято Директором вiддiлу персоналу АТ «Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна» Войтенко Оленою Володимирiвною вiд 27.12.2017р. на пiдставi заяви Шкiтельової Наталiї Анатолiївни. Винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Основні обов’язки Головного бухгалтера • Гарантувати, що бухгалтерський процес відповідає усім законодавчим, регуляторним вимогам та внутрішнім процедурам компанії. Складати на основі даних бухгалтерського обліку фінансову звітність підприємства, підписання її та подання в установлені строки до уповноважених органів; • Організовувати роботу та керувати бухгалтерскою службою підприємства. Здійснювати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. • Стежити за схоронністю документів бухгалтерського обліку і за організацією збереження документів бухгалтерського обліку. • Забезпечувати виконання усіх податкових зобов’язань з діяльності компанії. • Складання декларації з податку на прибуток та подання податкової звітності до уповноважених органів. Нарахування та контроль за перерахуванням в бюджет податку на прибуток, ПДВ та інших податків і зборів. • Інші. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних данних


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Головний бухгалтерШкiтельова Наталiя Анатолiївнад/н0000
Ревізор акціонерного товаристваБородачова Олександра Василівнад/н0000
Генеральний директорХолловей Пол Мартін Ессексд/н0000
Усього 0 0 0 0