АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 19345204

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
16760234 13002977
Повернення податків і зборів 3005 33739 94001
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2193 1539
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 998406 777647
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 3116 1432
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 3
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 356
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 15971331 ) ( 13291523 )
Праці 3105 ( 278872 ) ( 226377 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 37631 ) ( 30480 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 513141 ) ( 162129 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 28124 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 341459 ) ( 52794 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 121933 ) ( 109334 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 43724 ) ( 4354 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 2193 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 909631 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 41165 163092
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 18192
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 18192 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 161102 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 590 ) ( 144 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -590 -161246
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 40575 1846
Залишок коштів на початок року 3405 2586 740
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 43161 2586

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Холловей Пол Мартін Ессекс

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Шкітельова Наталія Анатоліївна