АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

Код за ЄДРПОУ: 19345204
Телефон: (044)490-78-00
e-mail: Reception.Kyiv@jti.com
Юридична адреса: 04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 30А
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА"

код за ЄДРПОУ 19345204, місцезнаходження: 04070, м. Київ, м.Київ, м.Київ, Спаська, 30а, міжміський код та телефон: 044-490-78-00, 490-78-05

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://jti.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», 23731031

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 16.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. 4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 5. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства. 7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 9.Про прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів 10.Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб підприємців громадських організацій Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денног розглянуто по ним прийнято рішення.

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося